Algemene voorwaarden Boxspringtopper.nl

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Boxspringtopper.nl.

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derde uitdrukkelijk uit.

4.De algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de consument alvorens een overeenkomst wordt gesloten. Wanneer het met reden niet mogelijk is de algemene voorwaarden in te zien, zal voor het afsluiten van de overeenkomst  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden zijn in te zien bij Boxspringtopper.nl. Deze worden op vraag van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk verstrekt.

Prijzen

1.Alle prijzen die boxspringtopper hanteert zijn in euro´s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.Alle prijzen die Boxspringtopper.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Boxspringtopper.nl ten alle tijden wijzigen.

3.Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Boxspringtopper.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

4.De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging een gevolg is van een wettelijk regeling.

Monster/modellen  

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daar geen andere rechten aan ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Betaling mogelijkheden

 • IDEAL
 • PayPal
 • Bancontact
 • Directe overschrijving
 • Factuur (voor zakelijk klanten (NL) na een gegevenscheck)
 • Pinbetaling: Mogelijk wanneer de bestelling plaatsvindt in de showroom. 
 • Betaling bij levering: Mogelijk wanneer er een boxspring of groot artikel in de winkelwagen aanwezig is.

Betalingen en betalingstermijn

Betalingen geschieden ten alle tijden vooraf mits schriftelijk anders overeen gekomen. Zodra de betaling bij Boxspringtopper.nl wordt bevestigd, wordt uw bestelling in stand gezet.

Gevolgen niet tijdige betaling

1.Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Boxspringtopper.nl gerechtigd een rente van 1% in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Boxspringtopper.nl.

3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.Wanneer de klant niet tijdelijk betaald, mag Boxspringtopper.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.In geval van liquidatie, failissement, beslag of surceance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Boxspringtopper.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Boxspringtopper.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen.

Recht van reclame 

1.Zodra de klant in verzuim is, is Boxspringtopper.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.Boxspringtopper.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Boxspringtopper.nl, tenzij partijen hierover een andere afspraak maken. 

4.De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1.De consument kan kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Boxspringtopper.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, deze is niet tot antwoorden verplicht.

Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht gelden onderstaande voorwaarden 

 • Het product is ongebruikt
 • Het product moet 100% verkoopwaardig zijn
 • Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten vervaardigd naar de specificaties van de consument.
 • Boxspringtopper.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de consument is beschadigd.
 • Voldoet uw geretourneerd product niet aan deze eisen zult u schriftelijk op de hoogte gesteld worden.
 • Boxspringtopper.nl behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het niet voldoen aan de bovenstaande eisen in te houden op de creditering.

De afkoelperiode geldt niet voor producten die:

 • Naar uw hand zijn samengesteld zoals samengestelde producten met keus uit maat, kleur of andere optie mogelijkheden.
 • Eenmalige aanbiedingen zoals bijv. showroom modellen

2.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

3.De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@boxspringtopper.nl 

4.De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Boxspringtopper.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5.De kosten voor retourneren komen allen voor rekening van de consument.

6.Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzendkosten) volgens de wet van terugbetaling in aanmerking komen, zal Boxspringtopper.nl deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van tijdig beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarden dat de consument het product tijdig aan boxspringtopper.nl heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis te schorten.

Retentierecht

1.Boxspringtopper.nl kan beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van klanten onder zich houden, totdat de klant de alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Boxspringtopper.nl heeft voldaan, tenzij de de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Boxspringtopper.nl.

3.Boxspringtopper.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Boxspringtopper.nl te verrekenen met een vordering op Boxspringtopper.nl.

Eigendomsvoorbehoud 

1.Boxspringtopper.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Boxspringtopper.nl op grond van de wet voor met Boxspringtopper.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in nakoming.

2.Tot die tijd kan boxspringtopper.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.Indien Boxspringtopper.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Boxspringtopper.nl het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

1.levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

2.Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Boxspringtopper.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

3.Bij te late betaling is er sprake van schuldeisverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Boxspringtopper.nl kan tegenwerpen.

4.Wanneer producten franco worden geleverd zijn de zaken van rekening en risico van Boxspringtopper.nl. In overige gevallen zijn de zaken voor rekening en risico van de koper. 

5.Bij franco levering is Boxspringtopper.nl verplicht de bestelling te vervoeren tot aan waar het voertuig op reëel berijdbaar of berijdbaar gemaakt terrein kan komen. De klant is verplicht de bestelling op dit punt direct in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreken, dan behoudt Boxspringtopper.nl het recht de eventuele gemaakte schade bij de klant in rekening te brengen.

6.Boxspringtopper.nl levert grote artikelen tot aan de eerste drempel van begane grond, mits anders overeengekomen. 

7.Boxspringtopper.nl levert grote artikelen (boxsprings, matrassen, hockers etc.) in heel Nederland m.u.v. waddeneilanden en door heel Vlaams belgië. Deze producten worden indien mogelijk geleverd tot aan de eerste drempel begane grond.

8.Op moment van levering dient er een persoon op het opgegeven adres aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Alle risico´s op beschadegingen, diefstal etc. zijn na in ontvangstname voor de rekening van de klant. 

9.Indien er niemand aanwezig is tijdens de afgesproken datum/tijdstip, worden de gemaakte kosten voor het nogmaals leveren volledig verhaald bij de opdrachtgever.

10.Wijzigingen in leverdatum en of adres dienen minimaal 24 uur voor de afgesproken leverdatum/tijd worden aangegeven bij Boxspringtopper.nl 

Levertijd

1.De door Boxspringtopper.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

2.De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelprocess voledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft ontvangen van Boxspringtopper.nl.

3.Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Boxspringtopper.nl niet binnen 30 dagen na daartoe schriftelijk zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken, dit geldt niet voor door de klant samengestelde maatwerkproducten.

4.De aangegeven indicatieve levertijden zijn gebaseerd op werkweek van 5 dagen maandag tot en met vrijdag. Feest en of vakantiedagen kunnen de levertijd beïnvloeden, de klant dient hier zelf rekening mee te houden. 

Dag van levering

1.Op de leverdag dient u aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling, de levering kan de gehele dag en avond plaatsvinden.  

2.Als uw bestelling gereed staat voor levering wordt u door Boxspringtopper.nl bericht/benaderd, bij bestellingen van grote producten wordt er contact opgenomen voor het plannen van een bezorgdatum.

Tijdstip 

1.Artikelen zoals matrassen, complete boxsprings, hockers etc worden geleverd door eigen of ingehuurde bezorgdienst, voorafgaand wordt u door Boxspringtopper.nl of het in gehuurde transportbedrijf benaderd voor het plannen van een indicatieve werkdag waarop de levering plaatsvindt.

2.Leveringen van kleine producten zullen worden uitbesteed en verzonden worden zodra deze verzendklaar zijn.

3.Door de verkeerssituaties op de huidige wegen is het onmogelijk een exact tijdstip van bezorging aan te geven, wij hanteren dan ook tijdvakken van 4 uur waarbinnen u ons kunt verwachten. 

4.Boxspringtopper.nl zal er alles aan doen om binnen de aangegeven tijd te leveren, garanderen kunnen we dit echter niet. Het is dan ook niet mogelijk om als klant rechten te ontlenen.

Transportkosten

Transportkosten zijn ten alle tijde voor rekening van de klant, tenzij partijen hier iets ander over hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending

1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreken waarvan Boxpsringtopper.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.Indien de klant voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Boxspringtopper.nl.

3.De klant dient bij levering direct te controleren of het product gebreken of beschadigingen bevat, indien dit het geval is dient de klant binnen 24 uur contact op te nemen met Boxspringtopper.nl

Bewaring

1.Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor eigen rekening van de klant.

Garantie

1.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke) fabricage, constructie of materiaal.

2.De klant dient op moment van levering de geleverde producten grondig te controleren op eventuele gebreken, Zichtbare gebreken dienen direct binnen 24 uur vanaf moment van levering schriftelijk aan boxspringtopper.nl te worden gemeld.


3.Niet zichtbare gebreken dienen na ontdekking direct schriftelijk aan boxspringtopper te worden gemeld,

4.De garantie geld niet in geval van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgelegd.

5.Plaatselijk hoogteverlies bij matrassen en topmatrassen van 1,5 tot 2 centimeter contourvorming is bij normaal gebruik een acceptabel verschijnsel, een hoogteverlies in deze marges valt dan ook buiten de garantie.

6.Een afwijking van enkele centimeters ten opzichte van de originele maat kan bij matrassen en topmatrassen voorkomen, een dergelijk acceptabele afwijking valt dan ook buiten de garantie.

7.Door de jaren heen verliezen boxsprings, matrassen en topmatrassen bij regulier gebruik 15% van hun vorm en ondersteuning, dit wordt gezien als normale slijtage en valt niet onder de garantie.

8.Het risico van verlie, beschadigingen of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

9.De garantie geld uitsluitend voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden.

10.De klant dient de originele factuur te kunnen voorleggen om aanspraak te maken op de garantie, bewaar de originele factuur dan ook in goede orde.

11.Indien herstellen van het product niet mogelijk is, mag Boxspringtopper.nl het product of onderdeel vervangen voor eenzelfde product of, indien het product niet meer leverbaar of uit de collectie is mag dit vervangen worden door een gelijkwaardig product.

12.Bij vervanging of reparatie van een onderdeel binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

13.Bij verdenking van defecten door ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht, wordt garantie uitgesloten.

14.Factuurdatum fungeert als ingangsdatum van garantie.

15.Onze boxsprings genieten een 1 jarige garantie op frame en veerbreuk, mits dit anders staat beschreven bij het aangegeven product.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Boxspringtopper.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door boxspringtopper.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1.De klant dient een door bospringtopper.nl product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kon verwachten, dan dient de klant Boxspringtopper.nl daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

3.Consumenten dienen Boxspringtopper.nl uiterlijk binnen 24 uur na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.

4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Boxspringtopper.nl in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet tot leiden dat Boxspringtopper.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen. 

Ingebrekstelling

1.De klant dient ingebrekstelling schriftelijk kenbaar te maken aan Boxspringtopper.nl.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekstelling Boxspringtopper.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als boxspringtopper.nl een overrenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overreenkomst aan Boxspringtopper.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid boxspringtopper.nl

1.Boxspringtopper.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.Indien Boxspringtopper.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houd met de uitvoering van een overeenkomst. 

3.Boxspringtopper.nl is nooit aansprakelijk voor inderecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.

4.Indien Boxspringtopper.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.Alle afbeeldingen, foto´s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleidingen zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Boxspringtopper.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

1.De klant heeft het recht de overreenkomst te ontbinden wanneer Boxspringtopper.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.Is de nakoming van de verplichtingen door Boxspringtopper.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Boxspringtopper.nl in verzuim is.

3.Boxspringtopper.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Boxspringtopper.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4. Om in aanmerking te komen voor ontbinding van producten welke door de klant zijn samengesteld aan de hand van kleur, stof, afmeting of overige mogelijke product opties, dient de klant binnen 24 uur na bestelling schriftelijk een melding te maken op het volgende mail adres: Bestellingen@boxspringtopper.nl

Overmacht

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Boxspringtopper.nl in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Boxspringtopper.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Boxspringtopper.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakomingen van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen niet van Boxspringtopper.nl kan worden verlangd. 

2.Tot de in lid een genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteit-,  internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, en overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Boxspringtopper.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Boxspringtopper.nl er weer aan kan voldoen.

4.Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.Boxspringtopper.nl is in een overmachtsituatie geen enkle (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1.Boxspringtopper.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.

3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Boxspringtopper.nl zo veel mogelijk met de klant vooraf bespreken.

4.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen kunnen niet aan derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Boxspringtopper.nl.

2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid Burgerlijk Wetboek

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1.Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Boxspringtopper.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het nederlands recht van toepassing.

2.De nederlandse rechter in het arrondissement waar Boxspringtopper.nl is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Ondernemer identiteit

Boxspring Topper is onderdeel van AB Wonen

Vestegingsadres: Hof 51, 5571CB Bergeijk

Telefoonnummer: 0497-555335

kvk-nummer: 81229186

Btw-nummer: NL862002138B01